Informacje prawne

REGULAMIN Konferencji Środowiskowej ONLINE


Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług w ramach Serwisu WEBINAR INTERSEROH, realizowanego przez INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000266658, kapitał zakładowy: 2.500.000,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 5213409980, REGON 140718909, BDO 000000172, adres strony internetowej: www.interseroh.pl, e-mail: konferencja@interseroh.pl (dalej również: „Organizator”).
Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu WEBINAR INTERSEROH na potrzeby streamingu online Konferencji Środowiskowej INTERSEROH, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2021 r. w Heron Live Hotel*****. Regulamin nie dotyczy innych webinariów, Programów lub Webcastów, do których ma zastosowanie Regulamin Serwisu WEBINAR INTERSEROH.


§1 Definicje


Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:
1. Serwis WEBINAR INTERSEROH (Serwis) – platforma działająca pod adresem www.interseroh.tvip.pl, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora, zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która została zarejestrowana na podstawie złożonego Formularza Rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Uczestnikiem może być tylko osoba, na której adres e-mail Organizator wysłał Zaproszenie.
3. Profil – wydzielona przestrzeń Serwisu stworzona po złożeniu Formularza Rejestracyjnego, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Uczestnik.
4. Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Profilu.
5. Login – adres e-mail Uczestnika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Profilu.
6. Konferencja – materiał audiowizualny z wydarzenia „Konferencja Środowiskowa INTERSEROH”, które odbędzie się w dniach 15-17 września 2021 r. w Heron Live Hotel*****, udostępniony w formie transmisji online.
7. Formularz Rejestracyjny – wniosek złożony według formatu ustalonego przez Organizatora, dostępny w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika stanowi podstawę do założenia Profilu.
8. Umowa – umowa o świadczenie usługi udostępnienia Konferencji w formie transmisji online w ramach Serwisu.
9. Usługobiorca – przedsiębiorca, będący stroną umowy o świadczenie usługi, zawartej przez akceptację Regulaminu. Usługobiorca może być Uczestnikiem lub pracodawcą Uczestnika.
10. Usługobiorca objęty ochroną konsumencką - Usługobiorca, będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio w związku ze swoją działalnością gospodarczą, gdy Umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, któremu na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługują szczególne uprawnienia.
11. Zaproszenie – zaproszenie do rejestracji na Konferencję, wysłane z adresu konferencja@interseroh.pl, uprawniające do rejestracji i odbioru transmisji Konferencji przez osoby korzystające z konkretnych adresów e-mail.


§ 2 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Serwisu


1. Dla poprawnego działania Serwisu koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika i Uczestnika co najmniej jednego z urządzeń:
1.1. Komputer, komputer osobisty, desktop z zainstalowaną jedną z przeglądarek:
a) Microsoft Internet Explorer 11 i kolejne;
b) Google Chrome 34 i kolejne;
c) Mozilla Firefox 28 i kolejne;
d) dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.
1.2. Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
a) Android 4 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome 34 i kolejne;
b) Windows Phone 8 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer Mobile;
c) iOS 4 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari.
2. Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies.
3. Zalecane jest, aby Użytkownik i Uczestnik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.


§3 Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie usługi w ramach Serwisu


1. Stroną umowy o świadczenie usługi może być wyłącznie przedsiębiorca.
2. Umowa o świadczenie usługi dotyczy wyłącznie usługi udostępnienia Konferencji w formie transmisji online.
3. Zaproszenie stanowi ofertę zawarcia Umowy wyłącznie na rzecz osób korzystających z adresów mailowych, na które zostały wysłane wiadomości e-mail, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Rozpowszechnianie Zaproszenia innym osobom niż korzystające z adresów mailowych, na które zostało wysłane zaproszenie, jest niedozwolone. Za każdy przypadek udostępnienia Zaproszenia osobie nieupoważnionej Usługobiorca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia, przy czym Organizator ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.
5. Umowa o świadczenie usługi w ramach Serwisu zostaje zawarta poprzez złożenie Formularza Rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem przypadku określonego w § 5 ust. 1. Organizator Serwisu automatycznie generuje Profil dla Uczestnika. Złożenie Formularza Rejestracyjnego jest możliwe najpóźniej do dnia 12 września 2021 r.
6. Na podstawie umowy o świadczenie usługi Organizator zobowiązuje się wobec Usługobiorcy umożliwić Uczestnikowi odbiór transmisji Konferencji, zaś Usługobiorca zobowiązuje się uiścić wynagrodzenie, w wysokości 950 zł netto za odbiór transmisji Konferencji przez jednego Uczestnika, pod warunkiem uaktywnienia przez Uczestnika indywidualnego linku do transmisji Konferencji, udostępnionego mu przez Organizatora, w dniu Konferencji.
7. W przypadku postanowień negocjowanych indywidualnie przez Usługobiorcę z Organizatorem pierwszeństwo przed Regulaminem mają te postanowienia, pod warunkiem, że zostały poczynione co
najmniej w drodze mailowej, przy użyciu adresu konferencja@interseroh.pl.
8. Każdy Uczestnik spełniający warunki korzystania z Serwisu określone w niniejszym Regulaminie, może założyć tylko jeden Profil.
9. Z tytułu realizacji Umowy Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora wynagrodzenia, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora płatnej przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT w stawce wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Organizator uprawniony jest do naliczenia odsetek za opóźnienie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 4 Prawa i obowiązki


1. Organizator zobowiązuje się świadczyć usługę dostępu do transmisji Konferencji z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnik może wykorzystywać Serwis tylko do celów zgodnych z prawem.
3. Uczestnik zobowiązuje się do podania w Formularzu Rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swoich danych, w każdym przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia, faktury lub informacje wysłane do Uczestnika przez Organizatora na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
4. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Organizatora i producentów oprogramowania niezbędnego dla korzystania z Serwisu.
5. Uczestnik nie może usuwać, modyfikować lub zakrywać jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, praw do znaków towarowych, lub innych oznaczeń prawa własności, które są zawarte lub są wykorzystywane w ramach Serwisu.
6. Uczestnik ani Usługobiorca nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować oraz dezasemblować Webcastów.
7. Korzystając z Serwisu Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
8. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
9. Organizator ma prawo usunąć treści, w tym pytania i komentarze zamieszczone w Serwisie przez Uczestnika, w przypadku, gdy uzna je za sprzeczne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Uczestnika na ich usunięcie.
10. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Profilu bez podania przyczyn;
b) natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy Uczestnik lub Usługobiorca naruszy postanowienia Regulaminu, lub prawa autorskie Organizatora.
c) zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu.


§ 5 Warunek zawarcia Umowy z Usługobiorcą objętym ochroną konsumencką


1. W odniesieniu do Usługobiorcy objętego ochroną konsumencką, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie transmisji Konferencji przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od Umowy jest warunkiem zawieszającym zawarcia Umowy.
2. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie transmisji Konferencji przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy.
3. Niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie transmisji Konferencji przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy powoduje, że Umowa nie zostaje zawarta. W takim przypadku Uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w Konferencji ani nie jest uprawniony do aktywacji linku do odbioru transmisji Konferencji.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie transmisji Konferencji przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy powinno zostać złożone za pomocą ankiety otrzymanej drogą mailową od Organizatora w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia na udział w Konferencji z adresu konferencja@interseroh.pl
5. Aktywacja linku do odbioru transmisji Konferencji pomimo niezłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie transmisji Konferencji przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy będzie skutkować odpowiedzialnością ustawową i koniecznością zwrotu wartości nienależnego świadczenia.


§ 6 Ochrona danych


1. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „RODO”).
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, iż:
a) Administratorem danych osobowych Uczestnika i Usługobiorcy jest INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000266658, NIP 5213409980, REGON 140718909, BDO 000000172, adres strony internetowej: www.interseroh.pl , e-mail: biuro@interseroh.pl.
b) We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z IOD pisząc na adres iod@interseroh.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa.
c) Państwa dane zostały pozyskane poprzez wypełnienie formularza rejestracji na naszej stronie internetowej www.interseroh.tvip.pl
d) Organizator pozyskał dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres mailowy, numer telefonu, numer IP komputera;
e) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;
f) podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
g) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi korzystania z Serwisu oraz zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych;
h) Uczestnikowi i Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
3. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.


§ 7 Odpowiedzialność


1. Organizator zastrzega, że treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
b) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek zablokowania dostępu Uczestnika lub Usługobiorcy do Serwisu spowodowane zdarzeniem losowym, lub z winy Uczestnika, lub Usługobiorcy, ze względu na naruszenie przepisów prawa, lub Regulaminu,
c) za szkody polegające na utracie przez Uczestnika lub Usługobiorcę korzyści, które uzyskaliby, gdyby szkody nie wyrządzono,
d) za szkody powstałe w związku z brakiem u Uczestnika lub Usługobiorcy odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem kodów dostępu, lub udostępnieniem przez Uczestnika, lub Usługobiorcę kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru transmisji Konferencji, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Organizatora z Usługobiorcą lub Uczestnikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Usługobiorcy lub Uczestnika oraz czynników od Organizatora niezależnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób trzecich, a stanowiące naruszenie postanowień Regulaminu.


§ 8 Reklamacje


1. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane listownie pod adres: INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa lub e-mailem na adres konferencja@interseroh.pl .
2. Reklamacja powinna obejmować:
a) imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
b) adres poczty elektronicznej;
c) dane rejestrowe firmy;
d) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
e) wskazanie żądań składającego reklamację.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
4. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 2, 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
5. Za przebieg postępowania reklamacyjnego w zakresie funkcjonowania Serwisu odpowiada Organizator.


§ 9 Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Uczestnicy i Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez wiadomość e-mail. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już złożonymi na podstawie Formularza Rejestracyjnego Zamówieniami. Uczestnik czy Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo rozwiązać Zamówienie, złożone na podstawie Formularza Rejestracyjnego, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.