Informacje prawne

REGULAMIN SERWISU WEBINAR INTERZERO
 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług
w ramach Serwisu
WEBINAR INTERZERO, realizowanego przez Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000266658, kapitał zakładowy: 2.500.000,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 5213409980, REGON 140718909, BDO 000000172, adres strony internetowej: www.interzero.pl, e-mail: webinary@interzero.pl (dalej również: „Organizator”).

 

§1 Definicje

 

Użyte w Regulaminie Serwisu WEBINAR INTERZERO określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. Serwis WEBINAR INTERZERO (Serwis) – platforma działająca pod adresem www.interzero.tvip.pl, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem Serwisu WEBINAR INTERZERO przez Organizatora.
 2. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która została zarejestrowana na podstawie złożonego Formularza Rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 3. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika Internetu odwiedzającego Serwis, ale niekorzystającego z opcji rejestracji w Serwisie poprzez wypełnianie Formularza Rejestracji.
 4. Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem, który może podczas Programów i Webcastów występować w roli eksperta i oferować produkty i usługi do sprzedaży.
 5. Profil – wydzielona przestrzeń Serwisu stworzona po złożeniu Formularza Rejestracyjnego, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Uczestnik.
 6. Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Profilu.
 7. Login – adres e-mail Uczestnika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Profilu.
 8. Program – zorganizowane przez Organizatora spotkanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w celu omówienia konkretnej tematyki, doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub pozazawodowych,
 9. Webcast – materiał audiowizualny udostępniony w formie transmisji lub VoD (wideo na życzenie).
 10. Formularz Rejestracyjny – wniosek złożony według formatu ustalonego przez Organizatora, dostępny w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika stanowi podstawę do założenia Profilu.
 11. Przerwa serwisowa – przerwa w dostępie do Serwisu o której Organizator informuje co najmniej na 24 godziny przed planowaną przerwą za pomocą e-maila wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika oraz stosownymi komunikatami przy logowaniu do Serwisu.
 12. Umowa – umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
 13. Usługobiorca – przedsiębiorca, będący stroną umowy o świadczenie usługi, zawartej przez akceptację Regulaminu. Usługobiorca może być Uczestnikiem lub pracodawcą Uczestnika.
 14. Usługobiorca objęty ochroną konsumencką - Usługobiorca, będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio w związku ze swoją działalnością gospodarczą, gdy Umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, któremu na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługują szczególne uprawnienia


§ 2 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Serwisu
 

 1. Dla poprawnego działania Serwisu koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika i Uczestnika co najmniej jednego z urządzeń:
  1. Komputer, komputer osobisty, desktop z zainstalowaną jedną z przeglądarek:
 1. Microsoft Internet Explorer 11 i kolejne;
 2. Google Chrome 34 i kolejne;
 3. Mozilla Firefox 28 i kolejne;
 4. dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.
  1. Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
 1. Android 4 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome 34 i kolejne;
 2. Windows Phone 8 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer Mobile;
 3. iOS 4 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari.
 1. Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies.
 2. Zalecane jest aby Użytkownik i Uczestnik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.


§3 Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu
 

 1. Usługą realizowaną prze Organizatora w ramach Umowy jest wygenerowanie i udostępnienie Profilu, umożliwiającego Uczestnikowi dostęp do wybranych Webcastów.
 2. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu zostaje zawarta poprzez złożenie Formularza Rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Organizator Serwisu automatycznie generuje wówczas Profil dla Uczestnika.
 3. Dla każdego Uczestnika spełniającego warunki korzystania z Serwisu określone w niniejszym Regulaminie, można założyć tylko jeden Profil.
 4. Organizator dopuszcza możliwość dokonania indywidualnych ustaleń, zmieniających treść łączącej go z Użytkownikiem/Uczestnikiem Umowy, w drodze wiadomości mailowych wysyłanych z adresu lub na adres webinary@interzero.pl.
 5. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu jest nieodpłatna.
 6. Umowy o udostępnienie określonego Webcastu są odrębnie zawierane, w drodze akceptacji oferty złożonej przez Organizatora w zaproszeniu na szkolenie wysłanym z poczty elektronicznej.
 7. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Uczestnik lub Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizacji wynagrodzenia, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizację płatnej przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT w stawce wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Organizacja uprawniona jest do naliczenia Uczestnikowi lub Użytkownikowi odsetek, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony.


§ 4 Prawa i obowiązki
 

 1. Organizator zobowiązuje się świadczyć usługi dostępu do Serwisu z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnik i Użytkownik może wykorzystywać Serwis tylko do celów zgodnych z prawem.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do podania w Formularzu Rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swoich danych,
  w każdym przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia, faktury lub informacje wysłane do Uczestnika przez Organizatora na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
 4. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu
  i poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Organizatora i producentów oprogramowania niezbędnego dla korzystania z Serwisu.
 5. Uczestnik i Użytkownik nie może usuwać, modyfikować lub zakrywać jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, praw do znaków towarowych, lub innych oznaczeń prawa własności, które są zawarte lub są wykorzystywane w ramach Serwisu.
 6. Uczestnik ani Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować oraz dezasemblować Webcastów.
 7. Korzystając z Serwisu Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych
  z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 8. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
 9. Organizator ma prawo usunąć treści, w tym pytania i komentarze zamieszczone w Serwisie przez Uczestnika, w przypadku, gdy uzna je za sprzeczne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Uczestnika na ich usunięcie.
 10. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. okresowego wyłączania dostępności do Serwisu w celu jego rozbudowy lub aktualizacji;
 2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Profilu bez podania przyczyn;
 3. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług dostępu do Serwisu w przypadku, gdy Uczestnik lub Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie Organizatora;
 4. zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu.
 1. Uczestnik jest uprawniony do rozwiązania Umowy, bez podania przyczyny w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy przez Uczestnika może nastąpić poprzez:
  1. zaprzestanie korzystania z Serwisu,
  2. likwidacji Profilu w Serwisie, w skutek czego Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu wygasa,
   a Uczestnik traci możliwość korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Organizatora,
  3. przesłanie oświadczenia na piśmie, na adres ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa lub na elektronicznie adres e-mail: webinary@interzero.pl.
 2. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu za 14-dniowym wypowiedzeniem, za pośrednictwem Profilu poprzez opublikowanie oświadczenia na stronie internetowej Serwisu lub złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu może zostać wypowiedziana przez Organizatora ze względu na:
  1. brak zapłaty za dostęp do Profilu Uczestnika,
  2. ważne, niezależne od Organizatora przyczyny,
  3. zaprzestanie świadczenia usług w ramach Serwisu.
 3. Organizator lub Uczestnik mają prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę, ciążących na niej obowiązków, w szczególności obowiązków wskazanych w Regulaminie.


§ 5 Ochrona danych
 

 1. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „RODO”).
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Użytkownika jest Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000266658, NIP 5213409980, REGON 140718909, BDO 000000172, adres strony internetowej: www.interzero.pl , e-mail: biuro@interzero.pl.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z IOD pisząc na adres iod@interzero.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa.
 3. Państwa dane zostały pozyskane poprzez wypełnienie formularza rejestracji na naszej stronie internetowej www.interzero.tvip.pl
 4. Organizator pozyskał dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres mailowy, numer telefonu, numer IP komputera, informacja o objęciu ochroną konsumencką;
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO; dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prawo dochodzenia roszczeń
  i obrona przed roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 pkt f)
 6. podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi korzystania z Serwisu oraz zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych;
 8. Uczestnikowi i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
 1. kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
 2. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.


§ 6 Odpowiedzialność
 

 1. Organizator zastrzega, że treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
 2.  za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek zablokowania dostępu Użytkownika i Uczestnika do Serwisu spowodowane zdarzeniem losowym lub z winy Użytkownika i Uczestnika, ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
 3. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania przez Partnera danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.
 4. za szkody polegające na utracie przez Uczestnika lub Użytkownika korzyści, które uzyskaliby, gdyby szkody nie wyrządzono,
 5. za szkody powstałe w związku z brakiem u Uczestnika lub Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem kodów dostępu lub udostępnieniem przez Uczestnika lub Użytkownika kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Webcastów, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Organizatora z Użytkownikiem i Uczestnikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika i Uczestnika oraz czynników od Organizatora niezależnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób trzecich, a stanowiące naruszenie postanowienia Regulaminu.


§ 7 Reklamacje
 

 1. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane listownie pod adres: Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa lub
  e-mailem na adres
  webinary@interzero.pl.
 2. Reklamacja powinna obejmować:
 1. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. dane rejestrowe firmy;
 4. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
 5. wskazanie żądań składającego reklamację.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 2, 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 3. Za przebieg postępowania reklamacyjnego w zakresie funkcjonowania Serwisu odpowiada Organizator.


§ 8 Umowa z Zamawiającym objętym ochroną konsumencką

 

 1. W odniesieniu do Usługobiorcy objętego ochroną konsumencką, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 2. Dostęp do Profilu i Webcastów przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy jest możliwy wyłącznie za wyraźną zgodą Usługobiorcy objętego ochroną konsumencką.
 3. Złożenie oświadczenia przez Usługobiorcę objętego ochroną konsumencką o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy.
 4. Niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie Webcastu przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy powoduje, że Umowa, o której mowa w §3 ust. 6 nie zostaje zawarta. W takim przypadku Uczestnik nie jest uprawniony do aktywacji linku do odbioru transmisji Webcastu ani prawa do uczestniczenia w nim. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie transmisji Webcastu przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy powinno zostać złożone za pomocą ankiety otrzymanej drogą mailową od Organizatora w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia na dostęp do Webcastu  z adresu webinary@interzero.pl
 5. Aktywacja linku do odbioru transmisji Webcastu pomimo niezłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie transmisji Webcastu przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy będzie skutkować odpowiedzialnością ustawową i koniecznością zwrotu wartości nienależnego świadczenia.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach w Serwisie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już złożonymi na podstawie Formularza Rejestracyjnego Zamówieniami. Uczestnik czy Użytkownik który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Zamówienie, złożone na podstawie Formularza Rejestracyjnego, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2022 r.